Spis treści

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018r.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej zasadniczo dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Taki ogólny przepis znajduje się w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże na mocy art. 111 ust. 8 tego aktu prawnego Minister Finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić niektórych podatników i niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Do końca 2017r. obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 . poz. 2177). Z dniem 1 stycznia 2018r. zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2017r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Każde kolejne rozporządzenie stopniowo ogranicza krąg podatników, którzy mogą korzystać z czasowego zwolnienia z kasy fiskalnej. Odpowiada to celowi Ministerstwa Finansów, którym jest etapowa likwidacja preferencji w tym zakresie – aż do osiągnięcia stanu, w którym każdy podatnik niezależnie od wysokości obrotu i innych czynników musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą urządzenia fiskalnego.

W 2018 r. podatnicy wciąż jednak mogą korzystać ze zwolnień z kas. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia wprowadzono jednak istotne zmiany, z którymi powinien się zapoznać każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Nowe rozporządzenie dodaje aż trzy duże grupy czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do skorzystania m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2018 r. Wymienione zostały one w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowi rejestrowania na kasie, bez względu na wysokość obrotu podatnika, podlegają usługi:

  • kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
  • związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Zasadniczo wymienione powyżej usługi powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Tak będzie od 1.04.2018 r. Ustawodawca wprowadził jednak okres dostosowawczy na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy z tytułu wykonywania tych czynności tracą prawo do zwolnienia podmiotowego, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r.

W § 4 rozporządzenia wymieniono czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego z kas oraz większości zwolnień przedmiotowych, wymienionych w załączniku do tego aktu prawnego. Czynności te powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży – oznacza to, iż podatnik zamierzający je wykonywać musi zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować urządzenie jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Wyjątkiem w 2018 r. są czynności nowododane do katalogu wyłączeń ze zwolnień – w przypadku ich wykonywania ustawodawca dał podatnikom czas na wprowadzenie kasy do 1 kwietnia 2018 r. – mowa o tym w poprzedniej części poradnika.

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas w 2018 r., określony w § 4 rozporządzenia:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych(PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementówelektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiUex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia odpodatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanejdalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jakododatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojówn) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojówalkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonychprzez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, nadyskoteki, sale taneczne,
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytowe.